Home > Aktiviteter > Kostnad-nytta-analys
Kostnad-nytta-analys

Kostnad-nytta-analys

Aktiviteten används för att systematiskt jämföra olika alternativ. Vilket ger mest nytta per krona?

  1. Beskriv beslutet och ge laget en lista med alternativ. Tala också om vem som är målgruppen.
  2. Be dem bedöma respektive alternativs kostnad. Ge exempel på vilka kostnader som ska tas med och över vilken tidsperiod. Kostnader som uppstår vid ett senare tillfälle kan räknas om för att bli jämförbara (Googla på ”nuvärdesmetoden”).
  3. Be dem sedan omvandla alternativens fördelar i kronor. Även här är det bra att vara specifik och ge exempel.
  4. Dividera nyttan med kostnaden för att få fram en kvot. Använd denna kvot för att jämföra alternativen.

Man kan också be dem bedöma hur osäker respektive bedömning är och väga in detta i jämförelsen.

En svaghet med metoden är svårigheten att omvandla fördelar till kronor. En annan svårighet är att få jämförelsen komplett och rättvis.

En förenklad variant är att gradera kostnad och nytta på två skalor. Alternativ med stor nytta till liten kostnad är det som managementkonsulter kallar ”lågt hängande frukt”.

Comments are closed.

Scroll To Top